برچسب ها
A
attribute table x 1

0 today, 0 this week, 0 this month.

C
cad x 1

0 today, 0 this week, 0 this month.

E
export gis to cad x 1

0 today, 0 this week, 0 this month.

G
gis to cad many fields x 1

0 today, 0 this week, 0 this month.

GIS در آب و فاضلاب x 1

0 today, 0 this week, 0 this month.

GIS در صنعت برق x 0

0 today, 0 this week, 0 this month.

GIS در صنعت گاز و انرژی x 0

0 today, 0 this week, 0 this month.

GIS در مخابرات و تلفن x 0

0 today, 0 this week, 0 this month.

د
داده و اطلاعات x 0

0 today, 0 this week, 0 this month.

س
سنجش از دور x 0

0 today, 0 this week, 0 this month.

سیستم های تعیین موقعیت x 0

0 today, 0 this week, 0 this month.

ن
نرم افزار x 1

0 today, 0 this week, 0 this month.

نقشه برداری و ژئوماتیک x 0

0 today, 0 this week, 0 this month.